ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ІТ-ПІДПРИЄМСТВА «SOMNIUM GAME»

Лепетюха Н.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту
Харківського національного університету ім. Семена Кузнеця
Борох А.Ю.
магістр
Харківського національного університету ім. Семена Кузнеця

Проблема управління інвестиційною діяльністю на підприємстві придбала надмірну гостроту внаслідок того, що відсутній структурований механізм управління інвестиціями і залучення інвесторів. Достовірна оцінка інвестиційної привабливості підприємства залежить від правильності вибору методики оцінювання.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиції, інвестор, методи оцінки інвестиційної привабливості, ІТ-ринок.

Лепетюха Н. В., Борох А. Ю. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИТ-ПРЕДПРИЯТИЯ «SOMNIUM GAME»
Проблема управления инвестиционной деятельностью на предприятии приобрела чрезмерную остроту в силу того, что отсутствует структурированный механизм управления инвестициями и привлечения инвесторов. Достоверная оценка инвестиционной привлекательности зависит от правильности выбора методики оценивания.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, инвестор, методы оценки инвестиционной привлекательности, ИТ-рынок.

Lepetyukha N.V., Borokh A.Y. INTEGRAL ASSESSMENT OF THE INVESTMENT ATTRACTION OF THE IT-ENTERPRISE "SOMNIUM GAME"
The problem of management of investment activity at the enterprise has acquired excessive severity due to the fact that there is no structured mechanism for managing investments and attracting investors. A reliable estimate of investment attractiveness depends on the correct choice of methodology.
Keywords: іnvestment attractiveness, investments, investor, methods for assessing investment attractiveness, IT market.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-62

Завантажити статтю (pdf)