ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Зудова І.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки та безпеки бізнесу
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Болгарова А.С.
магістр
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено теоретичні аспекти удосконалення оплати праці працівників підприємств. Відображено вплив особливостей в організації оплати праці на результати діяльності підприємства. Проаналізовано сучасні системи оплати праці, що застосовуються на підприємствах розвинутих країн. Розглянуто підходи до удосконалення наявних систем оплати праці в нашій країні, які сприятимуть зростанню рівня конкурентоспроможності підприємства.
Ключові слова: організація оплати праці, форми оплати праці, заробітна плата, конкурентоспроможність, дохід, ефективність.

Зудова И.Ю., Болгарова А.С. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты совершенствования оплаты труда работников предприятия. Отражено влияние особенностей в организации оплаты труда на результаты деятельности предприятия. Проанализировано современные системы оплаты труда, которые применяются на предприятиях развитых стран. Рассмотрено подходы к совершенствованию систем оплаты труда нашей страны, которые будут способствовать росту уровня конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: организация оплаты труда, формы оплаты труда, заработная плата, конкурентоспособность, доход, эффективность.

Zudova I.U., Bоlgarova A.S. ORGANIZATION PECULIARITIES OF THE ENTERPRISE WORKERS REMUNERATION
The article investigates the theoretical aspects of improving the enterprises employees remuneration. The peculiarities of the enterprise workers remuneration influence on the results of the enterprise activity is shown. The modern pay systems used in the enterprises of the developed countries are analyzed. The approaches to the available pay systems improvement in our country, which will promote growth of the enterprise competitiveness level, are considered.
Key words: remuneration organization, payment forms, pays, competitiveness, income, efficiency.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-59

Завантажити статтю (pdf)