ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

Закревська Л.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки і права
Національного університету харчових технологій

В статті обґрунтовано доцільність та особливості застосування матричного аналізу для оцінювання конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України. Досліджено переваги та недоліки застосування методу «аналізу ієрархій» для виявлення пріоритетності факторів у складі конкурентоспроможності підприємств.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємств, матричний аналіз, фактори, пріоритетність, матриця.

Закревская Л.Н. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С ПОМОЩЬЮ МАТРИЧНОГО АНАЛИЗА

В статье обоснованы целесообразность и особенности применения матричного анализа для оценки конкурентоспособности предприятий кондитерской промышленности Украины. Исследованы преимущества и недостатки применения метода «анализа иерархий» для выявления приоритетности факторов в составе конкурентоспособности предприятий.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятий, матричный анализ, факторы, приоритетность, матрица.

Zakrevska L.M. APPLICATION OF MATRIX ANALYSIS TO ASSESS THE COMPETITIVENESS OF THE CONFECTIONERY INDUSTRY
The article substantiates the feasibility and features of the use of matrix analysis to assess the competitiveness of enterprises of the confectionery industry of Ukraine. The advantages and disadvantages of using the “hierarchy analysis” method to identify the priority of factors in the competitiveness of enterprises are investigated.
Keywords: enterprise competitiveness, matrix analysis, factors, priority, matrix.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-58

Завантажити статтю (pdf)