МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ КЕЙТЕРИНГОВОГО БІЗНЕСУ

Єршова Н.Ю.
доцент, професор кафедри економічного аналізу та обліку
Національного технічного університету
«Харківського політехнічного інституту»
Ткаченко М.О.
кандидат економічний наук
старший викладач кафедри економічного аналізу та обліку
Національного технічного університету
«Харківського політехнічного інституту»
Сиром’ятникова О.В.
старший викладач кафедри економічного аналізу та обліку
Національного технічного університету
«Харківського політехнічного інституту»

Стаття присвячена питанням вдосконалення інструментарію управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу. У дослідженні обґрунтовано доцільність обрання вартісно-орієнтованої концепції управління та запропоновано впровадження моніторингу в систему управління ринковою вартістю кейтерингових підприємств
Ключові слова: моніторинг, оцінка ринкової вартості, система управління ресторанна галузь, кейтеринг

Ершова Н.Ю, Ткаченко М.А., Сыромятникова О.В. МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ КЕЙТЕРИНГОВОГО БИЗНЕСА

Статья посвящена вопросам усовершенствования инструментария управления предприятиями гостинично-ресторанного бизнеса. В исследовании обоснована целесообразность выбора стоимостно-ориентированной концепции управления и предложено внедрение мониторинга в систему управления рыночной стоимостью кейтерингових предприятий
Ключевые слова: мониторинг, оценка рыночной стоимости, система управления, ресторанная отрасль, кейтеринг

Iershova N.Yu., Tkachenko M.O., Syromiatnykova O.V. MONITORING IN MANAGEMENT SYSTEM OF MARKET
VALUE OF CATERING BUSINESS

The article deals with the questions of improvement the management tool of hotel-restaurant business enterprises. The choice of market value-oriented management conception is justified and the implementation of monitoring to the management system of market value of catering enterprises is recommended in research
Keywords: monitoring, estimation of market value, management system, restaurant industry, catering.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-57

Завантажити статтю (pdf)