УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК ПІДПРИЄМСТВ , ЇХ СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА

Дубовик С.Г.
Кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту в галузях АПК
Сумського національного аграрного університету,
Сигида Н.О.
менеджер Товириства з обмеженою відповідальністю «Хвиля»,
Спесивий Ю.Ю.
магістрант

В статті розглянуто еволюцію концепції SCM в сучасних умовах. Узагальнені підходи вчених до етапів еволюції концепції SCM. Визначений зв'язок SCM з маркетингом, виробничим, стратегічним та операційним менеджментом, а також економічною інформатикою. Підкреслено можливості і переваги ефективного управління ланцюгами поставок у змінному середовищі функціонування організацій.
Ключові слова: управління ланцюгами поставок, маркетинг, логістика, бізнес-процеси,переваги SCM.

Дубовик С.Г., Сигида Н.О., Спесивый Ю.Ю. УПРАВЛЕНИЕ ЗВЕНЬЯМИ ПОСТАВОК ПРЕДПРИЯТИЙ, ИХ СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА
В статье рассмотрена эволюция концепции SCM в современных условиях. Обобщенные подходы ученых к этапам эволюции концепции SCM. Определенный связь SCM с маркетингом, производственным, стратегическим и операционным менеджментом, а также экономической информатикой. Подчеркнуто возможности и преимущества эффективного управления звеньями поставок в изменяющейся среде функционирования организаций.
Ключевые слова: управление звеньями поставок, маркетинг, логистика, бизнес-процессы, преимущества SCM.

Dubovyk S.G., Sigida N.O., Spesiviy Y.Y. MANAGEMENT OF BUSINESS SUPPLY CHAINS, THEIR ESSENCE AND STRUCTURE
The article examines the evolution of the concept of SCM in modern conditions. Generalized approaches of scientists to the stages of the evolution of the concept of SCM. The relationship between SCM and marketing, manufacturing, strategic and operational management, as well as economic informatics has been identified. The opportunities and advantages of effective management of supply chains in the changing environment of organizations' functioning are emphasized.
Key words: supply chain management, marketing, logistics, business processes, advantages of SCM.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-56

Завантажити статтю (pdf)