ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дзюбинська Х.М.
магістрант кафедри економіки та підприємництва
Національного технічного університету України
«Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського»
Шашина М.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки та підприємництва
Національного технічного університету України
«Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського»

Дана стаття присвячена обґрунтуванню необхідності використання систем ощадливого виробництва для підприємств-виробників товарів для дитячої творчості. В роботі розглядається доцільність впровадження таких систем в межах зазначеної галузі, надається їх порівняльна характеристика і рекомендації щодо їх використання.
Ключові слова: виробництво, дитячі товари, товари для дитячої творчості, організація виробництва, ощадливе виробництво, TPM, 5S, SMED, Кайдзен, Канбан, JIT, Poka-yoke.

Дзюбинская К.Н., Шашина М.В. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Данная статья посвящена обоснованию необходимости использования систем бережливого производства для предприятий-производителей товаров детского творчества. В работе рассматривается целесообразность внедрения таких систем в пределах указанной области, предоставляется их сравнительная характеристика, даются рекомендации по их использованию.
Ключевые слова: производство, детские товары, товары для детского творчества, организация производства, бережливое производство, TPM, 5S, SMED, Кайдзен, Канбан, JIT, Poka-yoke.

Dziubynska Kh.M., Shashyna M.V. REASONING THE NECESSITY OF LEAN SYSTEMS’S APPLICATION FOR IMPROVING
THE EFFICIENCY OF ENTERPRISES

This article is devoted to justifying the need to use lean systems for enterprises producing children's creativity goods. The work considers the feasibility of introducing such systems within the industry, gives them a comparative characteristic, and provides recommendations for their use.
Keywords: children's goods, children's creativity products, production organization, lean production, TPM, 5S, SMED, Kaizen, Kanban, JIT, Poka-yoke.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-54

Завантажити статтю (pdf)