ОЦІНКА СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІТ-МОДЕЛІ

Дейнека О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Сумського державного університету
Діденко І.В.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Сумського державного університету
Тарасенко В.М.
магістрант
Сумського державного університету

У статті обґрунтовано необхідність удосконалення системи антикризового фінансового менеджменту, яка реалізується на вітчизняних підприємствах. Проведено аналіз рівня збитковості та прибутковості суб’єктів господарювання в розрізі видів економічної діяльності та досліджено фінансовий стан підприємств – виробників молочної продукції Чернігівської області. Оцінено ймовірність банкрутства ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» та виявлено стабільну динаміку погіршення фінансових показників. За допомогою розробленої логіт-моделі були виявлені основні фактори, що призвели до загострення фінансової кризи на досліджуваному підприємстві. На основі отриманих результатів було запропоновано систему антикризових заходів з покращення фінансового стану заводу.
Ключові слова: криза, банкрутство, антикризове фінансове управління, фінансовий менеджмент підприємства, фінансовий стан, логіт-модель.

Дейнека О.В., Диденко И.В. Тарасенко В.Н. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО ФЫНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА
ОСНОВАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИТ-МОДЕЛИ

В статье обоснована необходимость совершенствования системы антикризисного финансового менеджмента, которая реализуется на отечественных предприятиях. Проведен анализ уровня убыточности и доходности субъектов хозяйствования в разрезе видов экономической деятельности и исследовано финансовое состояние предприятий – производителей молочной продукции Черниговской области. Оценена вероятность банкротства ОАО «Ичнянский завод сухого молока и масла» и выявлена стабильная динамика ухудшения финансовых показателей. С помощью разработанной логит-модели были выявлены основные факторы, которые привели к обострению финансового кризиса на исследуемом предприятии. На основании полученных результатов была предложена система антикризисных мер по улучшению финансового состояния завода.
Ключевые слова: кризис, банкротство, антикризисное финансовое управление, финансовый менеджмент предприятия, финансовое состояние, логит-модель.

Deineka O.V., Didenko I.V., Tarasenko V.M. EVALUATION OF THE ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE
BASED ON THE USE OF THE LOGIT-MODEL

The article substantiates the necessity of improving the system of anti-crisis financial management, which is implemented at domestic enterprises. The analysis of the level of unprofitableness and profitability of economic entities in terms of types of economic activity was carried out and the financial status of enterprises producing dairy products in the Chernihiv region was investigated. The probability of bankruptcy of PJSC "Ichnyansky dry milk and butter plant" was estimated and a stable dynamics of deterioration of financial indicators was revealed. Using the developed logit-model, the main factors that led to an aggravation of the financial crisis on the investigated enterprise were revealed. Based on the results, a system of anti-crisis measures was proposed to improve the financial condition of the plant.
Keywords: crisis, bankruptcy, anti-crisis financial management, financial management of the enterprise, financial condition, logit-model.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-51

Завантажити статтю (pdf)