СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Гулик Т.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та підприємництва
Національної металургійної академії України
Кобзєв А.В.
магістр
Національної металургійної академії України

У статті розглянуто систему управління персоналом у взаємозв'язку зі стратегією розвитку підприємства і стратегією управління персоналом підприємства. Відповідно до аналізу встановлено, що на більшості підприємств працівники не мають фундаментальної мотивації для ефективної діяльності - це зумовлює якісний підбір кадрів і його ефективне використання, і тому необхідно розробити стратегії управління та використання людського потенціалу. Обґрунтовано, що підвищення ефективності діяльності підприємства є основою стратегічного потенціалу, який впливає на його конкурентоспроможність, та визначає напрями подальшого розвитку.
Ключові слова: персонал, стратегія, цілі організації, модель управління, розвиток підприємства, потенціал, конкурентоспроможність.

Гулик Т.В., Кобзев А.В. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрена система управления персоналом во взаимосвязи со стратегией развития предприятия и стратегией управления персоналом предприятия. Согласно сделанному анализу установлено, что на большинстве предприятий работники не имеют фундаментальной мотивации для эффективной деятельности - это требует качественный подбор кадров и его эффективное использование, и поэтому необходимо разработать стратегии управления и использования человеческого потенциала. Обосновано, что повышения эффективности деятельности предприятия является основой стратегического потенциала, который влияет на его конкурентоспособность, определяет направления последующего развития.
Ключевые слова: персонал, стратегия, цели организации, модель управления, развитие предприятия, потенциал, конкурентоспособность.

Gulik T.V., Kobzev А. V. STRATEGIC MANAGEMENT BY DEVELOPMENT OF PERSONNEL AS A SOURCE OF INCREASING
COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

In the article control system by personnel is considered in intercommunication with strategy of development of enterprise and strategy of management of enterprise a personnel. According to the analysis, it has been established that in most enterprises, workers do not have a fundamental motivation for effective work - this results in a qualitative selection of personnel and its effective use, and therefore it is necessary to develop strategies for management and use of human potential.
An increase of efficiency of activity of enterprise is basis of strategic potential, which influences on his competitiveness, determines directions of subsequent development.
Keywords: personnel, strategy, organization goals, management model, enterprise development, potential, competitiveness.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-49

Завантажити статтю (pdf)