СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Гудзь О.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті розглянуто підходи до трактування стратегії розвитку підприємства. Уточнено сутність стратегії розвитку підприємства. Запропоновано поділяти стратегії на активні та пасивні. Здійснено порівняння активних і пасивних стратегій розвитку підприємства за ознаками ризикованості, товарної, цінової, і збутової політики тощо. Розглянуто види активних і пасивних стратегій.
Ключові слова: підприємство, розвиток підприємства, стратегія розвитку, класифікація стратегій, активні стратегії розвитку, пасивні стратегії розвитку.

Гудзь О.И. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к трактовке стратегии развития предприятия. Уточнена сущность стратегии развития предприятия. Предложено классифицировать стратегии на активные и пассивные. Проведено сравнение активных и пассивных стратегий развития предприятия по признакам рискованности товарной, ценовой и сбытовой политики и тому подобное. Рассмотрены виды активных и пассивных стратегий.
Ключевые слова: предприятие, развитие предприятия, стратегия развития, классификация стратегий, активные стратегии развития, пассивные стратегии развития.

Hudz O.I. STRATEGY OF ENTERPRISE DEVELOPMENT: ESSENCE AND CLASSIFICATION
Approaches to interpreting the strategy of enterprise development are discussed in the article. The essence of the enterprise development strategy is specified. It is proposed to classify strategies for active and passive. Comparisons of active and passive strategies of enterprise development are carried out on the basis of risk, commodity, price, and marketing policy, etc. The types of active and passive strategies are considered.
Keywords: enterprise, enterprise development, development strategy, classification of strategies, active development strategies, passive development strategies.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-48

Завантажити статтю (pdf)