ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Грубяк С.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій
Тернопільського національного економічного університету

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань підвищення ефективності діяльності газотранспортних підприємств. Визначено, що основним критерієм оцінювання ефективності функціонування газотранспортних підприємств, є витрати. Запропоновано класифікацію витрат з врахуванням специфіки діяльності газотранспортних підприємств.
Ключові слова: ефективність, газотранспортне підприємство, природний газ, витрати, газова галузь.

Грубяк С.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена исследованию актуальных вопросов повышения эффективности деятельности газотранспортных предприятий. Определенно, что основным критерием оценивания эффективности функционирования газотранспортных предприятий, есть расходы. Предложена классификация расходов с учетом специфики деятельности газотранспортных предприятий.
Ключевые слова: эффективность, газотранспортное предприятие, природный газ, расходы, газовая отрасль.

Hrubyak S.V. INVESTIGATION OF WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF GAS TRANSPORT COMPANIES
The article is devoted research of pressing questions of increase of efficiency of activity of gas-transport enterprises. Certainly, that by the basic criterion of evaluation of efficiency of functioning of gas-transport enterprises, there are charges. Classification of charges is offered taking into account the specific of activity of gas-transport enterprises.
Keywords: efficiency, gas-transport enterprise, natural gas, charges, gas industry.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-47

Завантажити статтю (pdf)