ОЦІНКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАЙМОМ ТА ЗВІЛЬНЕННЯМ ПЕРСОНАЛУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Вараксіна О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту
Полтавської державної аграрної академії
Степаненко Я.В.
магістр
Полтавської державної аграрної академії

Стаття присвячена актуальним питанням оцінки системи управління наймом та звільненням персоналу в сільськогосподарському підприємстві. Проаналізовано та систематизовано переваги та недоліки застосування лізингу персоналу. Здійснено ранжування мотивів потенційної плинності сільськогосподарських кадрів в Полтавській області. Окреслено причини звільнення працівників в підприємстві.
Ключові слова: оцінка, звільнення, найм, персонал, мотивація, лізинг персоналу, плинність кадрів.

Вараксина А.В., Степаненко Я.В. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЙМА И УВОЛЬНЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Статья посвящена актуальным вопросам оценки системы управления наймом и увольнением персонала в сельскохозяйственном предприятии. Проанализированы и систематизированы преимущества и недостатки применения лизинга персонала. Осуществлено ранжирование мотивов потенциальной текучести сельскохозяйственных кадров в Полтавской области. Определены причины увольнения работников на предприятии.
Ключевые слова: оценка, увольнение, найом, персонал, мотивация, лизинг персонала, текучесть кадров.

Varaksina O.V., Stepanenko Y.V. EVALUATION OF THE LABOR MANAGEMENT SYSTEM AND DISTRIBUTION
OF PERSONNEL IN AGRICULTURAL ENTERPRISE

The article is devoted to the actual issues of evaluation of the management system of hiring and dismissal of personnel in an agricultural enterprise. The advantages and disadvantages of leasing personnel application are analyzed and systematized. Ranking of motives of potential turnover of agricultural personnel in the Poltava region is carried out. The reasons for dismissal of employees in the enterprise are outlined.
Keywords: estimation, release, hiring, personnel, motivation, personnel leasing, staff turnover.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-44

Завантажити статтю (pdf)