ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК РЕЗЕРВІВ МОЖЛИВОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МАКБУД СЕРВІС»

Брюшкова Н.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту і логістики
Одеської національної академії харчових технологій
Завістовська Я.О.
магістрант
Одеської національної академії харчових технологій

Головна мета існування підприємства - отримання прибутку від його діяльності, зростання рівня прибутковості та рентабельності у перспективі. У статті йдеться про економічне обгрунтування та практичне застосування розрахунку резервів збільшення прибутку та рентабельності на конкретному прикладі діючого підприємства.
Ключові слова: підприємство, прибуток, прибутковість, рентабельність, ефективність, факторний аналіз, фінансові результати.

Брюшкова Н.А., Завистовская Я.О. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТ РЕЗЕРВОВ ВОЗМОЖНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО "МАКБУД СЕРВИС"

Главная цель существования предприятия - получение прибыли от его деятельности, а также рост уровня доходности и рентабельности в перспективе. В статье говорится об экономическом обосновании и практическом применении расчета резервов увеличения прибыли и рентабельности на конкретном примере действующего предприятия.
Ключевые слова: предприятие, прибыль, доходность, рентабельность, эффективность, факторный анализ, финансовые результаты.

Brushkova N.O., Zavistovskaya Ya.O. ECONOMIC RATIONALE AND CALCULATION OF RESERVES FOR POSSIBLE GROWTH OF PROFIT AND
PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE AT THE EXAMPLE OF MAKBUD SERVICE LTD

The main purpose of the company's existence is to generate profit from its activities, and the growth of profitability and profitability in the future. The article deals with the economic substantiation and practical application of the calculation of reserves for increase of profit and profitability on a concrete example of the operating enterprise.
Keywords: enterprise, profit, profitability, profitability, efficiency, factor analysis, financial results.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-43

Завантажити статтю (pdf)