СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Бреус С.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту
Київського національного університету технологій та дизайну
Шатненко Л.О.
магістрант
Київського національного університету технологій та дизайну

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних аспектів стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства. Розглянуто основні поняття стратегічного планування, етапи постановки цілей та методи їх здійснення. Досліджено концептуальні підходи визначення економічної сутності науково-інноваційного потенціалу підприємства та основні напрями інноваційного розвитку підприємства.
Ключові слова: стратегічне планування, інновація, інноваційний розвиток, підприємство, економічні дослідження.

Бреус С.В., Шатненко Л.О. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена исследованию теоретико-методических аспектов стратегического планирования инновационного развития предприятия. Рассмотрены основные понятия стратегического планирования, этапы постановки целей и методы их осуществления. Исследованы концептуальные подходы определения экономической сущности научно-инновационного потенциала предприятия и основные направления инновационного развития предприятия.
Ключевые слова: стратегическое планирование, инновация, инновационное развитие, предприятие, экономические исследования.

Breus S.V., Shatnenko L.O. STRATEGIC PLANNING OF INDUSTRIAL ENTERPRISE’S INNOVATION DEVELOPMENT
The article is devoted to theoretical and methodological issues of strategic planning of innovative development of enterprise, the concept of strategic planning, the stages of setting strategic planning goals and methods of their implementation. The conceptual approaches to the definition of the economic essence of the scientific and innovative potential of the enterprise and the main directions of innovation development of the enterprise are researched.
Keywords: strategic planning, innovation, innovation development, enterprise, economic research.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-41

Завантажити статтю (pdf)