В2В МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Бойчук І.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу
Львівського торговельно-економічного університету

У статті з’ясовано значення В2В маркетингу як сучасного напряму розвитку підприємств; визначено його як ефективний інструмент організації управління на промислових ринках. Проаналізовано концептуальні принципи та передумови забезпечення подальшого розвитку промислового маркетингу; подано практичні рекомендації стосовно його застосування. Обґрунтовано перспективні напрями В2В маркетингу як виду економічної діяльності, що направлений на підвищення ефективності взаємовідносин між промисловими суб’єктами та задоволення потреб корпоративних клієнтів.
Ключові слова: маркетингова діяльність, В2В маркетинг, промисловий маркетинг, промислове підприємство, концептуальні засади,корпоративні клієнти, ефективність.

Бойчук И.В. В2В МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье выяснено значение В2В маркетинга как современного направления в развитии предприятий; определено его как эффективный инструмент организации управления на промышленных рынках. Проанализированы концептуальные принципы и предпосылки обеспечения дальнейшего развития промышленного маркетинга; представлены практические рекомендации по его применению. Обосновано перспективные направления В2В маркетинга как вида экономической деятельности, направленного на повышение эффективности взаимоотношений между промышленными субъектами и удовлетворения потребностей корпоративных клиентов.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, В2В маркетинг, промышленный маркетинг, промышленное предприятие, концептуальные основы, корпоративные клиенты, эффективность.

Boychuk I.V. B2B MARKETING AS A MODERN DIRECTION OF ENTERPRISE’S DEVELOPMENT
The article considers the importance of B2B marketing as a modern direction of development of enterprises; defined it as an effective tool for organizing management in industrial markets. The conceptual principles and prerequisites for the further development of industrial marketing are analysed; practical recommendations for its application are given. The perspective directions of B2B marketing as a kind of economic activity are grounded, aimed at increasing the efficiency of relations between industrial subjects and meeting the needs of corporate clients.
Keywords: marketing activities, B2B marketing, industrial marketing, industrial enterprise, conceptual foundations, corporate clients, efficiency.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-38

Завантажити статтю (pdf)