СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ НАУКИ УПРАВЛІННЯ

Баценко Л.М.
кандидат економічних наук, доцент,
Сумський національний аграрний університет
Галенін Р.В.
кандидат економічних наук,
Сумський державний університет
Андрієнко А.А.
студент,
Сумський національний аграрний університет

У статті розглянуто сучасні теоретичні положення про організацію в аспекті розвитку науки управління. Проаналізовано основні класифікаційні підходи до моделей організації. Досліджено виклики, з якими стикається наука управління сьогодні, та які призвели до кризи парадигми сучасного менеджменту. Окреслено актуальні аспекти в характеристиці сучасних організаційних процесів, а саме: всебічне застосування сучасних інформаційних мереж і комп’ютерних систем, розвиток процесів інтеграції та кооперації в управлінні, поява нових технологій управління, використання нових критеріїв оцінки діяльності організацій, прагнення до організаційних змін та інновацій. Результати проведеного дослідження дають змогу зробити висновок про необхідність вивчення організаційних процесів як об’єкту теорії організації. Даний напрямок досліджень може розглядатися як наступний етап у розвитку науки менеджменту після вичерпання потенціалу попередніх етапів. Організації стають важливими самостійними суб’єктами у зовнішньому середовищі, а не одним з чинників економічної ефективності.
Ключові слова: організація; організаційні процеси; моделі організацій; теорія організації; менеджмент.

Баценко Л.Н., Галенин Р.В., Андриенко А.А. СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ

В статье рассмотрены современные теоретические положения об организации в аспекте развития науки управления. Проанализированы основные классификационные подходы к моделям организации. Определены актуальные аспекты в характеристике современных организационных процессов. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о необходимости изучения организационных процессов как объекта теории организации. Данное направление исследований может рассматриваться как следующий этап в развитии науки менеджмента после исчерпания потенциала предыдущих этапов. Организации становятся важными самостоятельными субъектами во внешней среде, а не одним из факторов экономической эффективности.
Ключевые слова: организацыя, организационные процессы, модели организации, теория организации, менеджмент.

Batsenko L.M., Galenin R.V., Andrienko A.A. FORMATION OF MODERN THEORETICAL PROVISIONS ABOUT THE ORGANIZATION IN THE
ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SCIENCE

The article deals with modern theoretical positions on organization in the aspect of the development of management science. The basic classification approaches to organizational models are analyzed. The actual aspects in the characterization of modern organizational processes are outlined. The results of the study lead to the conclusion that it is necessary to study organizational processes as an object of the organization's theory. This direction of research can be considered as the next stage in the development of management science after exhausting the potential of previous stages. Organizations become important independent entities in the external environment, and not one of the factors of economic efficiency.
Keywords: organizations, organizational processes, organization models, organization theory, management.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-36

Завантажити статтю (pdf)