ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Янченко А.А.
студентка
Індустріального інституту Державного вищого навчального закладу
«Донецького національного технічного університету»
Сарбаш Л.Д.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри менеджменту
Індустріального інституту Державного вищого навчального закладу
«Донецького національного технічного університету»

Статтю присвячено проблемі реалізації інвестиційної діяльності в сучасних умовах. Розглянуто роль держави в управлінні інвестиційними процесами в регіонах України. Проаналізовано інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності. Визначено основні проблеми, що погіршують інвестиційний клімат в країні. Проаналізовано зміну обсягів прямих інвестицій у Донецький регіон за 2013- 2017 рр.
Ключові слова: регіон, інвестиційна діяльність, інструменти впливу, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат.

Янченко А.А., Сарбаш Л.Д. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Статья посвящена проблеме реализации инвестиционной деятельности в современных условиях. Рассмотрена роль государства в управлении инвестиционными процессами в регионах Украины. Проанализированы инструменты государственного регулирования инвестиционной деятельности. Определены основные проблемы, ухудшающие инвестиционный климат в стране. Проанализировано изменение объемов прямых инвестиций в Донецкий регион за 2013-2017 гг.
Ключевые слова: регион, инвестиционная деятельность, инструменты влияния, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат.

Yanchenko A.A., Sarbash L.D. PROBLEMS OF INVESTMENT ACTIVITY MANAGEMENT IN REGIONS OF UKRAINE
IN MODERN CONDITIONS

The article is devoted to the problem of implementation of investment activity in modern conditions. The role of state in management of investment activity in regions of Ukraine is considered. Tools of government regulation of investment activity are analyzed. The main problems, which deteriorate the investment climate in the country are identified. The change in volume of straight investments in Donetsk region in 2013-2017 is analyzed.
Key words: region, investment activity, tools of affection, investment attractiveness, investment climate.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-33

Завантажити статтю (pdf)