БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ НА МІЖНАРОДНИХ ТОВАРНИХ І ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

Яворська В.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі,
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Тягнирядно О.М.
магістр
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Стаття висвітлює актуальні питання, що пов’язані з міжнародною біржовою торгівлею на основних біржових майданчиках. Наведено оцінку динаміки і структури біржової торгівлі за різними характеристиками на товарних і фондових біржах світового рівня. Виявлено особливості впливу глобалізації та деглобалізації на світовий біржовий ринок у сучасних умовах.
Ключові слова: біржова торгівля, міжнародна біржа, біржовий ринок, біржові інструменти, деривативи, ф’ючерси, опціони.

Яворская В.А.,Тягнирядно О.Н. БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОВАРНЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
Статья освещает актуальные вопросы, связанные с международной биржевой торговлей на основных биржевых площадках. Приведена оценка динамики и структуры биржевой торговли по различным характеристикам на товарных и фондовых биржах мирового уровня. Выявлены особенности влияния глобализации и деглобализации на мировой биржевой рынок в современных условиях.
Ключевые слова: биржевая торговля, международная биржа, биржевой рынок, биржевые инструменты, деривативы, фьючерсы, опционы.

Yavorska V.A., Tyagnyryadno O.N. EXCHANGE TRADE IN THE INTERNATIONAL COMMODITY AND FINANCIAL MARKETS
The article covers topical issues related to the international exchange trading at major commodity and stock exchanges. The estimation of exchange trading dynamics and structure on various characteristics on commodity and stock exchanges of the world level is given. The features of the globalization impact on the world exchange market in the present conditions are discussed.
Key words: stock exchange, international exchange, derivatives exchange-traded market, exchange-traded instruments, derivatives, futures, options.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-32

Завантажити статтю (pdf)