ХЕДЖУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ

Яворська В.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Кублій Є.В.
магістр
Національного університету біоресурсів і природокористування України

У статті розкрито теоретичні засади хеджування. Встановлено види ризиків та виділено групу, що підлягає хеджуванню на основі використання строкових біржових контрактів. Обґрунтовано доцільність використання хеджування в умовах цінових ризиків. Наведено основні переваги та недоліки хеджування в управлінні ціновими ризиками.
Ключові слова: хеджування, ризики, цінові ризики, строкові інструменти, деривативи, ф’ючерси, опціони, управління ризиками.

Яворская В.А., Кублий Е.В. ХЕДЖИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ЦЕНОВЫМИ РИСКАМИ
В статье раскрыты теоретические основы хеджирования. Установлены виды рисков и выделена группа, подлежащая хеджированию на основании использования срочных биржевых контрактов. Обоснована целесообразность использования хеджирования в условиях ценовых рисков. Приведены основные преимущества и недостатки хеджирования в управлении ценовыми рисками.
Ключевые слова: хеджирование, риски, ценовые риски, срочные инструменты, деривативы, фьючерсы, опционы, управления рисками.

Yavorska V.A., Kubliy E.V. HEDGING IN PRICE RISK MANAGEMENT
The article considers the hedging theoretical aspects. The types of risks are identified and the group or risks that can be hedged by futures contracts is highlighted. The expediency of using hedging in the conditions of price risks is substantiated. The main advantages and disadvantages of hedging in price risk management are given.
Keywords: hedging, risks, price risks, futures instruments, derivatives, futures, options, risk management.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-31

Завантажити статтю (pdf)