ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ

Рахман М.С.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Євтушенко В.А.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Чупринюк Ю.В.
студентка
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Стаття присвячена дослідженню ринку нафти та нафтопродуктів України та шляхів його вдосконалення. Виконано дослідження стану нафтодобувної та нафтопереробної галузі України, проаналізовано структурні зрушення зовнішньоекономічної діяльності галузевого ринку в динаміці. Створено прогнозну модель імпорту нафтопродуктів. Розроблено проект вдосконалення галузевого ринку.
Ключові слова: нафта, нафтопродукти, галузь, ринок, Україна, показник, динаміка, зовнішньоекономічна діяльність, індекс сезонності, прогноз, проект.

Рахман М.С., Евтушенко В.А., Чупринюк Ю.В. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЫНКА
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ УКРАИНЫ

Статья посвящена исследованию рынка нефти и нефтепродуктов Украины и путей его совершенствования. Исследовано состояние нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли Украины, проанализированы структурные сдвиги внешнеэкономической деятельности отраслевого рынка в динамике. Построена прогнозная модель импорта нефтепродуктов. Разработан проект совершенствования отраслевого рынка.
Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, отрасль, рынок, Украина, показатель, динамика, внешнеэкономическая деятельность, индекс сезонности, прогноз, проект.

Rahman M.S., Yevtushenko V.А., Chupryniuk Y.V. ECONOMIC ANALYSIS AND IMPROVEMENT ON THE MARKET
OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS IN UKRAINE

The article is devoted to research of oil and petroleum market of Ukraine and ways of its improvement. The research of the state of the oil and oil refining industry of Ukraine is carried out, structural changes of the foreign economic activity of the sector market in the dynamics are analyzed. A forecast model for importing petroleum products is created. The project of improvement has been developed
industry market.
Key words: oil, oil products, industry, market, Ukraine, indicator, dynamics, foreign economic activity, seasonality index, forecast, project.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-27

Завантажити статтю (pdf)