ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ОБСЯГИ ТОРГІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

Пономарьова О.Б.
старший викладач кафедри фінансів
суб`єктів господарювання та страхування
Університету митної справи та фінансів
Лінник А.О.
студентка
Університету митної справи та фінансів
Колесник Д.С.
студентка
Університету митної справи та фінансів

У статті проаналізовані особливості впливу державного регулювання на обсяги торгів фондового ринку. Визначено основні проблеми розвитку біржового ринку цінних паперів в Україні. Досліджено види державних регуляторів на ринку цінних паперів та проаналізовано динаміку випуску цінних паперів за період 2012 - 2017 років. Запропоновано шляхи удосконалення державного регулювання, що сприятимуть збільшенню обсягів торгів на фондовому ринку.
Ключові слова: державне регулювання, ринок цінних паперів, фінансові інструменти, фондовий ринок, фінансовий посередник, фахівець з питань фондового ринку, реєстратор, депозитарій, торговець.

Пономарева О.Б., Линник А.А., Колесник Д.С. ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ОБЪЕМ ТОРГОВ ФОНДОВОГО РЫНКА
В статье проанализированы особенности влияния государственного регулирования на объемы торгов фондового рынка. Определены основные проблемы развития биржевого рынка ценных бумаг в Украине. Исследована виды государственных регуляторов на рынке ценных бумаг и проанализирована динамика выпуска ценных бумаг за период 2012 - 2017 годов. Предложены пути совершенствования государственного регулирования, способствующие увеличению объемов торгов на фондовом рынке.
Ключевые слова: государственное регулирование, рынок ценных бумаг, финансовые инструменты, фондовый рынок, финансовый посредник, специалист по вопросам фондового рынка, регистратор, депозитарий, торговец.

Ponomareva O.B., Linnіk A.O., Kolesnik D.S. THE INFLUENCE OF GOVERNMENTAL REGULATION ON THE STOCK MARKET SALES TRADE
The article analyzes the peculiarities of the influence of state regulation on the volumes of stock market trades. The main problems of development of the stock market of securities in Ukraine are determined. The types of state regulators in the securities market are investigated and the dynamics of securities issue for the period of 2012-2017 is analyzed. The ways of improvement of the state regulation, which will increase the volume of trades on the stock market, are offered.
Key words: government regulation, securities market, financial instruments, stock market, financial intermediary, stock market specialist, registrar, depositary, merchant.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-26

Завантажити статтю (pdf)