СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Лук’янова О.М.
Кандидат економічних наук, доцент,
Українського державного університету залізничного транспорту
Кривцун Д.Ю.
магістр,
Харківського національного університету радіоелетроніки

В статті досліджено сучасні проблеми розвитку транспортно - логістичних центрів Західної Європи, Росії та КНР. Проаналізовано особливості формування транспортно-логістичної інфраструктури в Україні. Визначено основні перешкоди розвитку вітчизняного логістичного ринку. Вироблено рекомендації щодо вдосконалення процесу проектування національної мережі транспортно-логістичних центрів.
Ключові слова: транспортно-логістичний центр, транспортна логістика, світовий досвід, транспортна інфраструктура.

Лукьянова Е.Н., Кривцун Д.Ю. МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
В статье исследованы современные проблемы развития транспортно - логистических центров Западной Европы, России и КНР. Проанализированы особенности формирования транспортно-логистической инфраструктуры в Украине. Определены основные препятствия развитию отечественного логистического рынка. Выработаны рекомендации по совершенствованию процесса проектирования национальной сети транспортно-логистических центров.
Ключевые слова: транспортно-логистический центр, транспортная логистика, мировой опыт, транспортная инфраструктура.

Lukyanova O.M., Krivtsun D.U. WORLD EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT-LOGISTICS SYSTEM OF UKRAINE
In the article modern problems of development of transport - logistic centers of Western Europe, Russia and PRC are investigated. The peculiarities of transport and logistics infrastructure formation in Ukraine are analyzed. The basic obstacles of development of the domestic logistics market are determined. Recommendations for improving the design process of the national network of transport and logistics centers are developed.
Key words: transport and logistics center, transport logistics, world experience, transport infrastructure.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-23

Завантажити статтю (pdf)