МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Лепетюха Н.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту
Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця
Павлюк К.В.
студентка 
Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

Проаналізовано сучасний стан інноваційного розвитку в країні. Розглянуто позицію України в Global Innovation Index та його окремих показниках. Визначено чинники, що вповільнюють темпи впровадження інновацій в Україні. Досліджено чинники та методи стимулювання інноваційної діяльності у високорозвинутих країнах. На основі іноземного досвіду запропоновані шляхи пожвавлення інновацій в Україні.
Ключові слова: інновації, стимулювання, інноваційна діяльність, інтелектуальна власність, патент.

Лепетюха Н. В., ПАВЛЮК К. В. МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Проанализировано современное состояние инновационного развития в стране. Рассмотрена позиция Украины в Global Innovation Index и его отдельных показателях. Определены факторы, замедляющие темпы внедрения инноваций в Украине. Исследованы факторы и методы стимулирования инновационной деятельности в высокоразвитых странах. На основе зарубежного опыта предложены пути оживления инноваций в Украине.
Ключевые слова: инновации, стимулирование, инновационная деятельность, интеллектуальная собственность, патент.

Lepetiukha N., Pavlyuk K. METHODS OF ACTIVIZATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE ON THE BASIS OF FOREIGN EXPERIENCE
The current state of innovation development in the country is analyzed. The position of Ukraine in the Global Innovation Index and its individual indicators is considered. The factors, which slow down the pace of implementation of innovations in Ukraine, are determined. The factors and methods of stimulating innovation activity in highly developed countries are investigated. On the basis of foreign experience, ways to revitalize innovation in Ukraine are proposed.
Key words: innovation, stimulation, innovation activity, intellectual property, patent.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-22

Завантажити статтю (pdf)