СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ

Куцик П.О.
кандидат економічних наук, професор, ректор
Львівського торговельно-економічного університету,
заслужений діяч науки і техніки України
Процикевич А.І.
аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки
Львівського торговельно-економічного університету

Встановлено, що ефективне державне регулювання інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг має носити економічний характер і спрямовуватися передусім на досягнення такої стратегічної мети, як створення якісного інвестиційного середовища у секторі інформаційних технологій. В цілях уможливлення оцінювання якості такого середовища розроблені відповідні критерії. В контексті їх забезпечення визначено набір стратегічних цілей та очікуваних результатів державного регулювання.
Ключові слова: ринок ІТ-послуг, державне регулювання, інвестиційний процес, економіка, капітал.

Куцик П.А., Процикевич А.И. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА РЫНКЕ ИТ-УСЛУГ

Установлено, что эффективное государственное регулирование инвестиционного процесса на рынке ИТ-услуг должно носить экономический характер и направляться прежде всего на достижение такой стратегической цели, как создание качественного инвестиционной среды в секторе информационных технологий. В целях проведения оценивания качества такой среды разработаны соответствующие критерии. В контексте их обеспечения определен набор стратегических целей и ожидаемых результатов государственного регулирования.
Ключевые слова: рынок ИТ-услуг, государственное регулирование, инвестиционный процесс, экономика, капитал.

Kutsyk P.O., Protsikevych A.I. STRATEGIC PRIORITIES AND EXPECTED RESULTS OF STATE REGULATION
OF THE INVESTMENT PROCESS IN THE MARKET OF IT SERVICES

It is established that effective state regulation of the investment process in the market of IT services should be of an economic nature and aimed primarily at achieving such a strategic goal as the creation of a quality investment environment in the information technology sector. Appropriate criteria have been developed to enable the assessment of the quality of such a medium. In the context of their provision, a defined set of strategic goals and expected results of state regulation.
Keywords: IT services market, state regulation, investment process, economy, capital.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-20

Завантажити статтю (pdf)