ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В АПК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Грищук А.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті показано місце та висвітлена роль АПК в економіці України. Доведено необхідність інноваційних перетворень в АПК відповідно до задекларованих державою пріоритетів та законодавчих ініціатив. Висвітлені основні проблеми, які можуть супроводжувати цей процес та запропоновані рекомендації щодо їх вирішення на основі використання інноваційної моделі розвитку АПК.
Ключові слова: інновації, інноваційні перетворення, АПК, аграрна продукція, продукція з високою доданою вартістю, інноваційна модель розвитку АПК.

Грищук А.М. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АПК УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье показано место и освещена роль АПК в экономике Украины. Доказана необходимость инновационных преобразований в АПК в соответствии с задекларированными государством приоритетами и законодательными инициативами. Освещены основные проблемы, которые могут сопровождать этот процесс и предложены рекомендации по их решению на основе использования инновационной модели развития АПК.
Ключевые слова: инновации, инновационные преобразования, АПК, аграрная продукция, продукция с высокой добавленной стоимостью, инновационная модель развития АПК.

Hryshchuk А.M. INNOVATIVE TRANSFORMATIONS IN AGRO-INDUSTRIAL SECTOR OF UKRAINE: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
The article deals with the place and role of the agro-industrial sector in Economy of Ukraine. The necessity of innovative transformations in the agro-industrial complex is proved in accordance with the state's declared priorities and legislative initiatives. The main problems that may accompany this process are highlighted and the recommendations for their solution are proposed based on the use of the innovative model of development of agro-industrial complex.
Keywords: innovations, innovation transformations, agribusiness, provisions, law of decreasing returns, innovative model of development of agro-industrial complex.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-17

Завантажити статтю (pdf)