ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Бутенко В.М.
кандидат економічних наук, доцент,
докторант кафедри економічної теорії
Національного університету біоресурсів і природокористування України

У статті розглянуто сутність категорій «господарський та організаційно-економічний механізм». Запропоновано визначення організаційно-економічного механізму переходу до біоекономіки як сукупності основних форм, методів, важелів управління процесом формування біоекономіки за допомогою використання економічних законів, спрямованих на розв'язання протиріч існуючої економічної та природної систем, підвищення якості життя, узгодження інтересів існуючого і майбутнього поколінь. Розглянуто основні функції організаційно-економічного механізму розвитку біоекономіки. Завданням організаційно-економічного механізму є реалізація сталого економічного зростання на основі використання науково-технологічного, природного, економічного і соціального потенціалів, концентрації інтелектуального ресурсу на ключових напрямках розвитку біоекономіки. Побудована модель організаційного механізму розвитку біоекономіки включає такі складові, як економічний, організаційний, інституційний і соціальний механізми. Запропонована модель організаційно-економічного механізму орієнтована на посилення ролі стратегічного підходу до розвитку біоекономіки в Україні.
Ключові слова: біоекономіка,економічний механізм, інституційний механізм, організаційний механізм, організаційно економічний механізм, соціальний механізм

Бутенко В.М. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ
БИОЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ

В статье рассмотрена сущность категорий «хозяйственный и организационно-экономический механизм». Предложено определение организационно-экономического механизма перехода к биоэкономике как совокупности основных форм, методов, рычагов управления процессом формирования биоэкономики с помощью использования экономических законов, направленных на решение противоречий существующей экономической и природной систем, повышение качества жизни, согласование интересов существующего и будущего поколений. Рассмотрены основные функции организационно-экономического механизма развития биоэкономики. Построенная модель организационного механизма развития биоэкономики включает такие составляющие, как экономический, организационный, институциональный и социальный механизмы. Предложенная модель организационно-экономического механизма ориентирована на усиление роли стратегического подхода к развитию биоэкономики в Украине.
Ключевые слова: биоэкономика, институциональный механизм, организационно экономический механизм, организационный механизм, социальный механизм, экономический механизм.

Butenko V.M. THE BASES OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF DEVELOPMENT OF THE
BIOECONOMY IN UKRAINE

There are considered the essence of the category "economic mechanism" in the article. We propose a definition of the organizational-economic mechanism of transition towards the bioeconomy as a combination of basic forms, methods, process control levers of the bioeconomy forming through the use of economic laws to address the contradictions existing economic and natural systems, improving the quality of life, coordination of the interests of present and future generations. The objective of the organizational and economic mechanism are the realization of sustained economic growth on the basis of scientific, technological, natural, economic and social potential, the concentration of intellectual resources on key areas of bioeconomy. A model of institutional mechanism of the bioeconomy includes components: the economic, organizational, institutional and social mechanisms.
Keywords: bioeconomy, economic mechanism, institutional mechanism, institutional mechanism, institutionalized mechanism for economic, social mechanism.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-16

Завантажити статтю (pdf)