ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Бондар Т.Л.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри обліку та оподаткування
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті визначено види продукції та їх групи, що відноситься до лікеро-горілчаної. Розглянуто стан ринку алкогольних напоїв України, проаналізовані структурні зрушення на ньому за період 1960-2017 роки. Визначено чинники впливу на стан ринку лікеро-горілчаної продукції. Досліджено динаміку зростання ставок акцизного податку на горілку та лікеро-горілчану продукцію.
Ключові слова: лікеро-горілчана продукція, ринок, динаміка, виробництво, акцизний податок.

Бондар Т.Л. ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ЛИКЕРО-ВОДОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье определены виды продукции и их группы, относится к ликероводочной. Рассмотрено состояние рынка алкогольных напитков Украины, проанализированы структурные сдвиги на нем за период 1960-2017 годы. Определены факторы влияния на состояние рынка ликероводочной продукции. Исследована динамика роста ставок акцизного налога на водку и ликероводочную продукцию.
Ключевые слова: ликероводочная продукция, рынок, динамика, производство, акцизный налог.

Bondar T.L. TRENDS IN THE MODERN MARKET OF ALCOHOLIC BEVERAGES
The article defines the types of products and their groups related to alcoholic beverages. The state of the market of alcoholic beverages of Ukraine is considered, structural changes on it for the period 1960-2017 years are analyzed. The factors influencing the state of the market of alcoholic beverages are determined. The dynamics of rates of excise tax on alcoholic beverages was studied.
Keywords: alcoholic beverages, market, dynamics, production, excise tax.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-15

Завантажити статтю (pdf)