ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РОЗВИТОК КРАЇНИ

Черномаз К.Г.
аспірант
Запорізького національного технічного університету
Овсяк Є.В.
магістрант
Запорізького національного технічного університету
Коваленко Є.В.
студент
Запорізького національного технічного університету

Стаття присвячена дослідженню тенденцій міжнародної трудової міграції. Проаналізовано та систематизовано причини виникнення та існування міжнародної трудової міграції. На міжнародному та національному рівнях досліджено сучасні процеси міграції та їх вплив на соціальний та економічний розвиток країни. Окреслено позитивні та негативні наслідки міграції. Обгрунтовано необхідність спільної з ЄС державної координації та контролю міграційних потоків України з метою захисту народонаселення країни та зростання інтеграційних процесів нашої держави у глобальному просторі.
Ключові слова: міжнародна трудова міграція, демографічна ситуація, грошові перекази мігрантів, реінтеграція мігрантів, міграційна політика.

Черномаз Е. Г., Овсяк Е. В., Коваленко Е. В. ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

Статья посвящена исследованию тенденций международной трудовой миграции. Проанализированы и систематизированы причины возникновения и существования международной трудовой миграции. На международном и национальном уровнях исследованы современные процессы миграции и их влияние на социальное и экономическое развитие страны. Определены положительные и отрицательные последствия миграции. Обоснована необходимость совместной с ЕС государственной координации и контроля миграционных потоков Украины с целью защиты народонаселения страны и роста интеграционных процессов нашего государства в глобальном пространстве.
Ключевые слова: международная трудовая миграция, демографическая ситуация, денежные переводы мигрантов, реинтеграция мигрантов, миграционная политика.

Chernomaz E. G., Ovsiak E. V., Kovalenko E. V. TENDENCIES OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION AND ITS IMPACT
ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

The article is devoted to the study of trends in international labor migration. Analyzed and systematized the causes of the emergence and existence of international labor migration. At the international and national levels, modern migration processes and their impact on the social and economic development of the country have been studied. Positive and negative effects of migration are identified. The necessity of joint with the EU state coordination and control of migration flows of Ukraine with the aim of protecting the population of the country and the growth of the integration processes of our state in the global space is substantiated.
Keywords: international labor migration, demographic situation, migrant remittances, migrant reintegration, migration policy.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-13

Завантажити статтю (pdf)