СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТІ

Назаров М.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки
Національного університету державної фіскальної служби України
Макаренко О.Я.
студентка
Національного університету державної фіскальної служби України

Стаття присвячена дослідженню особливостей інтеграційних процесів у світі. Зокрема розглянуто підходи до визначення сутності поняття «інтеграція», виділено її основні характерні риси та етапи. Проаналізовано інтеграційні процеси у найвідоміших об’єднаннях держав ЄС, НАФТА, СОТ та НАТО, а також виділено їх етапи та особливості.
Ключові слова: інтеграція, інтеграційний процес, інтеграційне об’єднання, міжнародна торгівля, ЄС, НАФТА, СОТ, НАТО.

Назаров Н.И., Макаренко О.Я. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МИРЕ
Статья посвящена исследованию особенностей интеграционных процессов в мире. В частности, рассмотрены подходы к определению сущности понятия «интеграция», выделено ее основные характерные черты и этапы. Также определены интеграционные процессы в самых известных объединениях государств ЕС, НАФТА, ВТО и НАТО, выделены их этапы и особенности.
Ключевые слова: интеграция, интеграционный процесс, интеграционное объединение, международная торговля, ЕС, НАФТА, ВТО, НАТО.

Nazarov M.I., Makarenko O.Ya. THE CURRENT STATE OF INTEGRATION PROCESSES IN THE WORLD
The article is devoted to the study of the peculiarities of integration processes in the world. In particular, approaches to the definition of the essence of the concept of "integration" are considered, the main features and stages are highlighted. The integration processes in the most well-known associations of the EU, NAFTA, the WTO and NATO are analyzed, as well as their stages and peculiarities are distinguished.
Key words: integration, integration process, integration union, international trade, EU, NAFTA, WTO, NATO.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-9

Завантажити статтю (pdf)