ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОГО РИНКУ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Мельник Ю.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Тернопільського національного економічного університету

Стаття присвячена сучасним напрямкам трансформації світового арт-ринку під впливом процесів, що супроводжують становлення Індустрії 4.0. Проаналізовано та охарактеризовано вплив промислових революцій на ринки предметів мистецтва у різні епохи. Виявлено основні прояви трансформації світового арт-ринку в умовах четвертої промислової революції та пов’язані з цим тенденції на ньому. Окреслено перспективи розвитку вітчизняного ринку творів мистецтва в нових умовах.
Ключові слова: арт-ринок, четверта промислова революція, трансформація ринку, арт-інвестиції, діджитизація.

Мельник Ю.В. ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Статья посвящена современным направлениям трансформации мирового арт-рынка под влиянием процессов, сопровождающих становление индустрии 4.0. Проанализированы и охарактеризованы влияние промышленных революций на рынки предметов искусства в разные эпохи. Выявлены основные проявления трансформации мирового арт-рынка в условиях четвертой промышленной революции и связанные с этим тенденции на нем. Определены перспективы развития отечественного рынка произведений искусства в новых условиях.
Ключевые слова: арт-рынок, четвертая промышленная революция, трансформация рынка, арт-инвестиции, диджитизация.

Melnyk Y.V. TRANSFORMATION OF THE GLOBAL ART MARKET IN THE CONDITIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
The article is devoted to contemporary directions of transformation of the global art market under the influence of processes accompanying the formation of the Industry 4.0. The influence of industrial revolutions on the markets of art objects in different epochs has been analyzed and characterized. The main features of the transformation of the global art market in the conditions of the fourth industrial revolution and the related tendencies on it are revealed. The prospects of development of the domestic market of works of art in new conditions are outlined.
Keywords: art market, the fourth industrial revolution, market transformation, art investments, digitization.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-8

Завантажити статтю (pdf)