РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ У ФОРМУВАННІ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЄС

Король М.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Ужгородського національного університету
Носа А.М.
магістрант
Ужгородського національного університету

У статті проаналізовано поняття транснаціонального банку як основного суб’єкта міжнародної банківської сфери, досліджено діяльність транснаціональних банків Європейського Союзу в умовах глобалізації та транснаціоналізації світової економіки, проаналізовано ефективність функціонування транснаціональних банків Європейського Союзу для світової економіки. Також, розглянуто найбільші транснаціональні банки Європейського Союзу та їх роль у процесі глобалізації та транснаціоналізації світової економіки.
Ключові слова: транснаціональний банк, Європейський Союз, Європейський центральний банк, глобалізація, транснаціоналізація, міжнародна банківська сфера.

Король М.М., Носа А.М. РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ В ФОРМИРОВАНИИ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ ЕС 
В статье проанализированы понятие транснационального банка как основного субъекта международной банковской сферы, исследована деятельность транснациональных банков Европейского Союза в условиях глобализации и транснационализации мировой экономики, проанализирована эффективность функционирования транснациональных банков Европейского Союза для мировой экономики. Также, рассмотрены крупнейшие транснациональные банки Европейского Союза и их роль в процессе глобализации и транснационализации мировой экономики.
Ключевые слова: транснациональный банк, Европейский Союз, Европейский центральный банк, глобализация, транснационализация, международная банковская сфера.

Korol M.M., Nosa A.M. THE ROLE OF TRANSNATIONAL BANKS IN THE FORMATION OF THE EU BANKING SERVICES MARKET
The paper is dedicated to the study of the concept of a transnational bank as the main subject of the international banking system, to the activity of transnational banks of the European Union in the conditions of globalization and transnationalization of the world economy, analysi ofs the efficiency of functioning of transnational banks of the European Union for the world economy. Also, the largest multinational banks of the European Union and their role in the process of globalization and transnationalization of the world economy are considered in the article.
Key words: transnational bank, European Union, European Central Bank, Globalization, Transnationalization, International Banking.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-7

Завантажити статтю (pdf)