ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ: СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ

Дем’янюк О.Б.
кандидат економічних наук, доцент
кафедри міжнародних економічних відносин
Тернопільського національного економічного університету
Мандзій А.Р.
студентка
Тернопільського національного економічного університету

У статті визначено особливості та переваги для України іноземного інвестування та розкрито питання інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату України. Проаналізовано обсяги та динаміку надходження іноземних інвестицій на територію України протягом останніх років. Досліджено рівень інвестиційної активності держави та оцінено інвестиційну привабливість на основі світових рейтингів. Визначені шляхи вирішення проблем пов’язані з стримуванням інвестиційного розвитку.
Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, інвестиційна діяльність, індекс інвестиційної привабливості.

Демянюк О.Б., Мандзий А.Р. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ
В статье определены особенности и преимущества для Украины иностранного инвестирования и раскрыты вопросы инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата Украины. Проанализированы объемы и динамика поступления иностранных инвестиций на территорию Украины в течение последних лет. Исследован уровень инвестиционной активности государства и оценена инвестиционная привлекательность на основе мировых рейтингов. Определены пути решения проблем связанные с сдерживанием инвестиционного развития.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, инвестиционная деятельность, индекс инвестиционной привлекательности.

Demyanyuk O.B., Mandzii A.R. INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE: ANALYSIS AND WAYS OF IMPROVEMENT
The article describes the features and advantages for Ukraine of foreign investment and discloses the issue of investment attractiveness and investment climate in Ukraine. Analyzed volumes and dynamics of foreign investments into Ukraine in recent years. Examined the level of investment activity and state investment attractiveness assessed based on the world rankings. It determines the ways of solving the problems associated with deterring investment development.
Keywords: foreign investment, investment climate, investment attractiveness, investment activity, investment attractiveness index.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-6

Завантажити статтю (pdf)