TRANSFORMATION OF THE EUROPEAN MODEL REALIZATION OF COUNTRY FOREIGN TRADE INTERESTS

Virkovska А.А.
Phd, lecturer of economic theory department,
Тernopil national economic university

In article is developed transformation of the European model realization of country foreign trade interests, which should be based not only on realization of interests of EU countries, but also all countries. This model unites countries as open self-organized socio-economic systems in order to ensure their development and economic growth and increase the resilience to external influences, taking into account the growing imbalances in the global economy and the lack of an effective global trading architecture.
Keywords: transformation, country foreign trade interests, European countries, diversification index, Grubel-Lloyd index, export, import.

Вірковська А.А. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ КРАЇН
У статті розглянуто трансформацію європейської моделі розвитку зовнішньоекономічних інтересів країни, яка повинна опиратися не лише на реалізацію інтересів країн ЄС, але й інших країн Європи. Ця модель об'єднує країни як відкриті самоорганізовані соціально-економічні системи для забезпечення їх розвитку та економічного зростання, а також підвищення стійкості до зовнішніх впливів, беручи до уваги зростаючу асиметрію у світовій економіці та відсутність ефективної глобальної торговельної структури.
Ключові слова: трансформація, зовнішньоторговельні інтереси країни, європейські країни, індекс диверсифікації, індекс Грубеля-Ллойда, експорт, імпорт.

Вирковская А.А. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ИНТЕРЕСОВ СТРАН
В статье рассмотрено трансформацию европейской модели развития внешнеэкономических интересов страны, должна опираться не только на реализацию интересов стран ЕС, но и других стран Европы. Эта модель объединяет страны как открытые самоорганизующиеся социально экономические системы для обеспечения их развития и экономического роста, а также повышение устойчивости к внешним воздействиям, учитывая растущую асимметрию в мировой экономике и отсутствие эффективной глобальной торговой структуры.
Ключевые слова: трансформация, внешнеторговые интересы страны, европейские страны, индекс диверсификации, индекс грубела-Ллойда, экспорт, импорт.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-5

Завантажити статтю (pdf)