УРБАНІЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Бакуліна Г.Ю.
студентка факультету міжнародних економічних відносин
Ужгородського національного університету

У статті окреслено теоретичні підходи до пояснення сутності урбанізації як тенденції розвитку міжнародного суспільства. Розглянуто чинники, які впливають на розвиток урбанізації. Охарактеризовано розвиток урбанізаційних процесів в різних країнах світу. Визначено потенційний вплив урбанізаційних процесів на навколищнє середовище.
Ключові слова: урбанізація, риси урбанізації, урбанізаційні процеси, рівні урбанізації, населення.

Бакулина А.Ю. УРБАНИЗАЦИЯ КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ
В статье обозначены теоретические подходы к объяснению сущности урбанизации как тенденции развития международного общества. Рассмотрены факторы, влияющие на развитие урбанизации. Дана характеристика развитию урбанизационных процессов в различных странах мира. Определено потенциальное воздействие урбанизационных процессов на окружающую среду.
Ключевые слова: урбанизация, черты урбанизации, урбанизационные процессы, уровни урбанизации, населения.

Bakulina H.Y. URBANIZATION AS A TREND TO SOCIETY DEVELOPMENT: INTERNATIONAL ASPECTS
The article outlines theoretical approaches to explaining the essence of urbanization as a tendency for the development of international society. The factors influencing the development of urbanization are considered. The development of urbanization processes in different countries of the world is described. The potential impact of urbanization processes on the environment is determined.
Keywords: urbanization, features of urbanization, urbanization processes, levels of urbanization, population.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-4

Завантажити статтю (pdf)