ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛОГІСТИЦІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Баєва О.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління та економіки підприємства
Харківського національного фармацевтичного університету
Васильченко О.О.
старший викладач
кафедри економічної теорії
Таврійського державного агротехнологічного університету

Стаття присвячена управлінню ризиками в логістиці зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано погляди науковців щодо сутності категорії «ризик». Наведено види ризиків у зовнішньоекономічній діяльності та фактори їх виникнення. Розглянуто елементи управління ризиками в логістиці зовнішньоекономічної діяльності. Складено схему управління ризиком та зазначено можливі заходи управління ризиками в логістиці зовнішньоекономічної діяльності.
Ключові слова: ризик, логістичний ризик, зовнішньоекономічна діяльність, управління ризиками, управлінські рішення, міжнародні ринки.

Баева О.И., Васильченко Е.О. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ЛОГИСТИКЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена управлению рисками в логистике внешнеэкономической деятельности. Проанализированы взгляды ученых относительно сущности категории «риск». Приведены виды рисков во внешнеэкономической деятельности и факторы их возникновения. Рассмотрены элементы управления рисками в логистике внешнеэкономической деятельности. Составлена схема управления риском и указаны возможные меры управления рисками в логистике внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: риск, логистический риск, внешнеэкономическая деятельность, управление рисками, управленческие решения, международные рынки.

Baeva O.I., Vasilchenko O.O. RISK MANAGEMENT FEATURES IN LOGISTICS FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES
The article is devoted to risk management in logistics foreign economic activity. The views of scientists on the essence of the category «risk» are analyzed. The types of risks in foreign economic activity and factors of their occurrence are given. The elements of risk management in logistics foreign economic activity are considered. The scheme of risk management and identifies possible measures for risk management in logistics foreign trade activities is drawn.
Keywords: risk, logistic risk, foreign economic activity, risk management, management decisions, international markets.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-3

Завантажити статтю (pdf)