ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Ходаківська Л.О.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри організації обліку та аудиту
Полтавської державної аграрної академії

Статтю присвячено особливостям внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати праці. Наведено послідовність перевірки розрахунків з оплати праці на підприємстві. Систематизовано типові порушення і помилки, які виникають у процесі розрахунків з оплати праці.
Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, контроль розрахунків, розрахунки з оплати праці, контрольні процедури, вибіркові перевірки.

Ходаковская Л.А. ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Статья посвящена особенностям внутрихозяйственного контроля расчетов по оплате труда. Приведена последовательность проверки расчетов по оплате труда на предприятии. Систематизированы типичные нарушения и ошибки, возникающие в процессе расчетов по оплате труда.
Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, контроль расчетов, расчеты по оплате труда, контрольные процедуры, выборочные проверки.

Khodakivska L.O. INTERNAL CONTROL OF THE PAYROLL CALCULATIONS
The article is devoted to the internal controls of the payroll calculations. The sequence of the control procedures of the payroll payments in the enterprise is given. Analyzed typical violations and errors that can arise in the process of payroll calculations.
Keywords: internal control, control of payments, payroll calculations, control procedures, random checks.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-99

Завантажити статтю (pdf)