ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ

Харченко Г.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Миргородська Д.О.
студентка
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Обґрунтовано важливість вкладення та основні джерела надходжень інвестицій у сільське господарство. Проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності у вітчизняному сільському господарстві. Визначено основні чинники, які впливають на вкладення інвестицій у галузь сільського господарства. Запропоновано пріоритетні напрями інвестиційних вкладень і активізації інвестиційної діяльності в сільськогосподарській галузі.
Ключові слова: інвестиції, сільськогосподарське підприємство, іноземні інвестиції, капітальні інвестиції, розвиток.

Харченко Г.А., Миргородская Д.С. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ

Обоснованы важность вложения и основные источники поступлений инвестиций в сельское хозяйство. Проанализировано современное состояние инвестиционной деятельности в отечественном сельском хозяйстве. Определены основные факторы, которые влияют на вложение инвестиций в отрасль сельского хозяйства. Предложены приоритетные направления инвестиционных вложений и активизации инвестиционной деятельности в сельскохозяйственной отрасли.
Ключевые слова: инвестиции, сельскохозяйственное предприятие, иностранные инвестиции, капитальные инвестиции, развитие.

Kharchenko Н.A., Mirgorodska D.O. INVESTMENT ACTIVITY OF MODERN AGRICULTURAL ENTERPRISES: STATE, PROBLEMS AND
DIRECTIONS OF IMPROVEMENT

The importance of investing and the main sources of investment income in agriculture is substantiated. The present state of investment activity in domestic agriculture is analyzed. The main factors influencing investment of investments in the branch of agriculture are determined. The priority directions of investment investments and activization of investment activity in the agricultural branch are offered.
Keywords: investments, agricultural enterprise, foreign investments, capital investments, development.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-98

Завантажити статтю (pdf)