УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЇ

Попова В.Д.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Добродійчук О.Ю., Якименко В.М.
магістри
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Набув подальшого розвитку поділ зобов’язань з оплати праці на передбачувані та непередбачувані. Непередбачувані зобов’язання з оплати мають включати можливі збільшення витрат на оплату праці у зв’язку зі зростанням продуктивності праці. Розглянуто виокремлення витрат на оплату праці в структурі витрат за економічними елементами як інструмент реалізації системою бухгалтерського обліку науково-пізнавальної, контрольної, інформаційної, прогностичної, соціальної функцій. Запропоновано планування етапів аналітичної роботи щодо витрат на оплату праці, складання Програми робіт із проведення економічного аналізу оплати праці та аналітичного звіту «Розрахунок показників використання трудових ресурсів за півріччя».
Ключові слова: витрати на оплату праці, витрати за економічними елементами, продуктивність праці, функції бухгалтерського обліку, аналітична робота.

Попова В.Д., Добродийчук О.Ю., Якименко В.Н. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИЗА
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МОТИВАЦИИ

Приобрело дальнейшее развитие разделение обязательств по оплате труда на предсказуемые и непредсказуемые. Непредсказуемые обязательства по оплате должны включать возможные увеличения расходов на оплату труда в связи с ростом производительности труда. Предложено планирование этапов аналитической работы относительно расходов на оплату труда, составление Программы работ по проведению экономического анализа оплаты труда и аналитического отчета «Расчет показателей использования трудовых ресурсов за полугодие».
Ключевые слова: расходы на оплату труда, расходы по экономическим элементам, производительность труда, функции бухгалтерского учета, аналитическая работа.

Popova V.D., Dobrodiychuk O.Y., Yakimenko V.M. IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND METHODICAL SUPPORT FOR THE ANALYSIS OF
LABOR COST IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF MOTIVATION

Has further developed the division of wage commitments into predictable and unpredictable. Unpredictable payment obligations should include possible increases in labor costs due to increased productivity. Consideration of the separation of labor costs in the structure of costs by economic elements as an instrument for implementing the accounting system of such functions as scientific, cognitive, control, information, predictive, social. The planning of stages of analytical work on labor costs, preparation of the Program of work on the economic analysis of wages and analytical report «Calculation of indicators of labor resources use in the six months» is proposed.
Keywords: charges on the remuneration of labour, expense after economic ingredients, labour productivity, function of accounting, analytical work.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-97

Завантажити статтю (pdf)