БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Мельник Н.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг
Тернопільського національного економічного університету
Питель С.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку у виробничій сфері
Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто конфлікт інтересів, який є об’єктивним явищем у професійній діяльності бухгалтера, а його наявність підвищує ризик вчинення корупційних діянь та може заподіяти шкоду правам і законним інтересам громадян, іншим суб’єктам господарської діяльності, а також державі. Обґрунтовано, що врегулювання конфлікту інтересів та вжиття заходів для його уникнення є обов’язковим складником діяльності будь-якої компанії, яка зацікавлена у збереженні власного майна та ділової репутації.
Ключові слова: конфлікт інтересів, бухгалтерський облік, професійна етика, професійні стандарти та принципи.

Мельник Н.Г., Питель С.В. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В статье рассмотрен конфликт интересов, который является объективным явленим в профессиональной деятельности бухгалтера, а его наличие повышает риск совершения коррупционных деяний и может причинить вред правам и законным интересам граждан, другим субъектам хозяйственной деятельности, а также государству. Обосновано, что урегулирование конфликта интересов и принятие мер для его предотвращения является обязательной составляющей деятельности любой компании, которая заинтересована в сохранении собственного имущества и деловой репутации.
Ключевые слова: конфликт интересов, бухгалтерский учет, профессиональная этика, профессиональные стандарты и принципы.

Melnyk N.H., Pytel S.V. ACCOUNTING IN A CONFLICT OF INTEREST
The article deals with the conflict of interests, which is an objective phenomenon in the professional activity of an accountant, and its presence increases the risk of corruption and may cause damage to the rights and legitimate interests of citizens, other economic entities, as well as the government. Substantiated that the settlement of a conflict of interest and taking measures to avoid it is an indispensable part of any company that is interested in preserving its own property and business reputation.
Key words: conflict of interest, accounting, professional ethics, professional standards and principles.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-96

Завантажити статтю (pdf)