СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Винятинська Л.В.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри обліку і оподаткування
Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича
Нижник Т.М.
магістр
Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича

У статті розглянуто сутність стандартизації та гармонізації бухгалтерського обліку запасів суб’єкта господарювання згідно з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Здійснено порівняльний аналіз сутності нормативних документів у розрізі використання понятійного апарату, визнання, оцінки запасів, визначення та встановлено спільні та відмінні риси.
Ключові слова: стандартизація, гармонізація, бухгалтерський облік, запаси, національні стандарти, міжнародні стандарти.

Винятинская Л.В., Нижник Т.М. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАПАСОВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В статье рассмотрена сущность стандартизации и гармонизации бухгалтерского учета запасов предприятия согласно национальным и международным стандартам бухгалтерского учета. Осуществлен сравнительный анализ сущности нормативных документов в разрезе использования понятийного аппарата, признания, оценки запасов, определения и установлены общие и отличительные особенности.
Ключевые слова: стандартизация, гармонизация, бухгалтерский учет, запасы, национальные стандарты, международные стандарты.

Vynyatynska L.V., Nyzhnyk T.M. STANDARDIZATION AND HARMONIZATION OF ACCOUNTING STANDARDS: COMPARISON ASPECTS
The article the essence of standardization and harmonization of accounting of inventories of an entity in accordance with national and international accounting standards. A comparative analysis of the essence of normative documents in the context of the use of the conceptual apparatus, recognition, evaluation of stocks, determination and establishment of common and distinctive features is carried out.
Keywords: standardization, harmonization, accounting, stocks, national standards, international standards.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-93

Завантажити статтю (pdf)