МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Юдіна С.В.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри фінансів та обліку
Дніпровського державного технічного університету
Григор’єва Н.М.
магістр
Дніпровського державного технічного університету
Чуприна О.Г.
магістр
Дніпровського державного технічного університету

У статті визначено основні сутнісні характеристики фінансової безпеки страхових організацій. Показано логіку формування необхідності в забезпеченні фінансової безпеки страхової компанії. Проаналізовано сучасний стан розвитку страхової системи. Визначено склад механізму забезпечення фінансової безпеки страхової компанії.
Ключові слова: фінансова безпека страхових організацій, механізм забезпечення фінансової безпеки, ринок страхових послуг, активи, сформовані страхові резерви.

Юдина С.В., Григорьева Н.Н., Чуприна А.Г. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
В статье определены основные сущностные характеристики финансовой безопасности страховых организаций. Показана логика формирования необходимости в обеспечении финансовой безопасности страховой компании. Проанализировано современное состояние развития страховой системы. Определен состав механизма обеспечения финансовой безопасности страховой компании.
Ключевые слова: финансовая безопасность страховых организаций, механизм обеспечения финансовой безопасности, рынок страховых услуг, активы, сформированные страховые резервы.

Yudina S.V., Grigorieva N.N., Chuprina A.G. MECHANISM OF SECURING THE INSURANCE COMPANY'S FINANCIAL SECURITY
The article defines the main essential characteristics of the financial security of insurance organizations. The logic of the formation of the need to ensure the financial security of the insurance company is shown. The modern state of development of the insurance system is analyzed. The composition of the mechanism for ensuring the financial security of the insurance company is defined.
Keywords: financial security of insurance organizations, the mechanism for ensuring financial security, the market of insurance services, assets, formed insurance reserves.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-92

Завантажити статтю (pdf)