СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЕКОНОМІЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ

Шулюк Б.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів імені С.І. Юрія
Тернопільського національного економічного університету
Петрушка О.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри фінансів імені С.І. Юрія
Тернопільського національного економічного університету

Статтю присвячено актуальним питанням розвитку фінансового партнерства держави і бізнесу. З’ясовано, що у світовій практиці державно-приватне партнерство є перспективною формою організації інвестиційного процесу і забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства. Проаналізовано особливості реалізації фінансових проектів в економічній інфраструктурі за участі державних органів влади і підприємницького сектору на прикладі чотирьох країн: Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини. Обґрунтовано доцільність поглиблення такої співпраці задля розвитку економіки країни і підвищення якості життя населення.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, фінансові проекти, економічна інфраструктура, фінансові ресурси, економічно розвинуті країни.

Шулюк Б.С., Петрушка Е.В. МИРОВОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Статья посвящена актуальным вопросам развития финансового партнерства государства и бизнеса. Установлено, что в мировой практике государственно-частное партнерство является перспективной формой организации инвестиционного процесса и обеспечения социально-экономического развития общества. Проанализированы особенности реализации финансовых проектов в экономической инфраструктуре с участием государственных органов власти и предпринимательского сектора на примере четырех стран: Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии. Обоснована целесообразность углубления такого сотрудничества для развития экономики страны и повышения качества жизни населения.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, финансовые проекты, экономическая инфраструктура, финансовые ресурсы, экономически развитые страны.

Shuliuk B.S., Petrushka O.V. WORLD EXPERIENCE OF REALIZATION OF FINANCIAL PROJECTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
IN ECONOMIC INFRASTRUCTURE

The article is devoted to actual issues of development of financial partnership of the state and business. It is revealed that in the world practice public-private partnership is a promising form of organization of the investment process and ensuring socio-economic development of society. The peculiarities of realization of financial projects in the economic infrastructure with participation of state authorities and business sector are analyzed in the example of four countries – Great Britain, the United States of America, France, Germany. The expediency of deepening such cooperation for the development of the country's economy and improving the quality of life of the population has been substantiated.
Keywords: public-private partnership, financial projects, economic infrastructure, financial resources, economically developed countries.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-91

Завантажити статтю (pdf)