СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ткачук І.Я.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Ібрагімова Л.С.
старший викладач кафедри внутрішньої медицини,
фізичної реабілітації та спортивної медицини
Буковинського державного медичного університету
Ібрагімов Е.Ю.
викладач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації
та спортивної медицини
Буковинського державного медичного університету

У статті обґрунтовано необхідність здійснення фінансування з державного бюджету України заходів медико-фізичної реабілітації. Висвітлено особливе ставлення до фізичної та реабілітаційної медицини в Європі. Розглянуто основні цілі створення у 1989 р. Білої книги з фізичної та реабілітаційної медицини. Проаналізовано окремі статті фінансування з державного бюджету реабілітації в Україні. Наголошено на відсутності системності у відповідному фінансуванні.
Ключові слова: державний бюджет, реабілітація, фізична реабілітація, Біла книга з фізичної та реабілітаційної медицини.

Ткачук И.Я., Ибрагимова Л.С., Ибрагимов Э.Ю. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В УКРАИНЕ

В статье обоснована необходимость осуществления финансирования из государственного бюджета Украины мероприятий медико-физической реабилитации. Освещено особое отношение к физической и реабилитационной медицине в Европе. Рассмотрены основные цели создания в 1989 г. Белой книги по физической и реабилитационной медицине. Проанализированы отдельные статьи финансирования из государственного бюджета реабилитации в Украине. Отмечено отсутствие системности в соответствующем финансировании.
Ключевые слова: государственный бюджет, реабилитация, физическая реабилитация, Белая книга по физической и реабилитационной медицине.

Tkachuk I.Ya., Ibragimova L.S., Ibragomov E.Yu. THE СURRENT STATE OF FINANCING OF PHYSICAL AND
MEDICAL REHABILITATION IN UKRAINE

The article substantiates the necessity of financing of the medical and physical rehabilitation from the State Budget of Ukraine; the special attitude towards physical and rehabilitation medicine in Europe is highlighted; the main goals of the creation of the White Paper on Physical and Rehabilitation Medicine (1989) were considered; separate funding items of Rehabilitation from the State Budget in Ukraine were analyzed; it was stressed that it is nonsystematical.
Keywords: State budget, rehabilitation, physical rehabilitation, White book on physical and rehabilitation medicine.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-90

Завантажити статтю (pdf)