ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ  НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Мудра Р.Р.
аспірант кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу
Львівського торговельно-економічного університету

У статті висвітлено суть та значення доходів, витрат та прибутку банків. Здійснено їх оцінку в розрізі складників за останні три роки. Проаналізовано ефективність функціонування банків України на ринку банківських продуктів і послуг впродовж 2015–2017 рр. Окреслено напрями збільшення доходів і зменшення витрат банківських установ та підвищення ефективності їхньої діяльності.
Ключові слова: доходи банків, витрати банків, чистий прибуток (збиток) банків, ефективність функціонування банків.

Мудра Р.Р. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВ УКРАИНЫ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
В статье освещены суть и значение доходов, расходов и прибыли банков. Осуществлена их оценка в разрезе составляющих за последние три года. Проанализирована эффективность функционирования банков Украины на рынке банковских продуктов и услуг на протяжении 2015–2017 гг. Определены направления увеличения доходов и уменьшения расходов банковских учреждений и повышения эффективности банковской деятельности.
Ключевые слова: доходы банков, расходы банков, чистая прибыль (убыток) банков, эффективность функционирования банков.

Mudra R.R. EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING OF BANKS OF UKRAINE ON THE MARKET OF BANKING PRODUCTS AND SERVICES
The article highlights the essence and significance of income, expenses and profits of banks. Their evaluation has been carried out in the context of the components over the past three years. The efficiency of the functioning of Ukrainian banks in the market of banking products and services during 2015-2017 is analyzed. Areas for increasing revenues and reducing the costs of banking institutions and increasing the efficiency of banking activities have been identified.
Key words: bank incomes, bank expenses, net profit (loss) of banks, efficiency of banks.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-85

Завантажити статтю (pdf)