МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІСКАЛЬНО-РЕГУЛЯТОРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Мискін Ю.І.
кандидат економічних наук, доцент,
докторант кафедри фінансів
Університету державної фіскальної служби України
Шевчук С.В.
кандидат економічних наук,
докторант кафедри економіки підприємства
Університету державної фіскальної служби України

Стаття присвячена формуванню методологічного підходу до оцінки фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної політики як об’єкта управління. Запропоновано моніторинг фіскально-регуляторного потенціалу здійснювати на основі його форм прояву як ресурсів, умов, здатностей та можливостей. У розрізі кожної з чотирьох форм прояву визначено показники та інформаційні джерела щодо визначення їх значень.
Ключові слова: фіскально-регуляторний потенціал, бюджетна політика, методологічний підхід, умови, ресурси, здатність, можливості.

Мыскин Ю.И., Шевчук С.В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИСКАЛЬНО-РЕГУЛЯТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ
Статья посвящена формированию методологического подхода к оценке фискально-регуляторного потенциала бюджетной политики как объекта управления. Предложено мониторинг фискально-регуляторного потенциала осуществлять на основе его форм проявления как ресурсов, условий, способностей и возможностей. В разрезе каждой из четырех форм проявления определены показатели и информационные источники по определению их значений.
Ключевые слова: государственная налоговая политика, цель государственной налоговой политики; налоговая политика, национальные интересы Украины.

Myskin Y.I., Shevchuk S.V. METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTIMATION OF FISCAL-REGULATORY POTENTIAL OF BUDGET POLICY OF UKRAINE
The article is devoted to the formation of a methodological approach to assessing the fiscal and regulatory potential of fiscal policy as an object of management. The monitoring of the fiscal and regulatory potential is proposed based on its forms of manifestation as resources, conditions, capabilities and opportunities. In the context of each of the four forms of manifestation, indicators and information sources are defined to determine their meanings.
Key words: fiscal-regulatory potential, budget policy, methodological approach, conditions, resources, ability, opportunities.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-84

Завантажити статтю (pdf)