ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Ливдар М.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Національного університету « Львівська політехніка»
Ярошевич Н.Б.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Національного університету « Львівська політехніка»
Кондрат І.Ю.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Національного університету « Львівська політехніка»

Розглянуто міжнародні документи та стандарти щодо забезпечення бюджетної прозорості. Проаналізовано кращі практики місцевого самоврядування в сфері прозорості і залучення громадськості до бюджетного процесу, визначено їхны переваги та недоліки. Запропоновано напрями удосконалення залучення громадян до бюджетного процесу.
Ключові слова: прозорість бюджету, державний бюджет, місцевий бюджет, бюджетний процес, залучення громадськості.

Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат И.Ю. ПРОЗРАЧНОСТЬ БЮДЖЕТА И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕНОСТИ К
БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕССУ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Рассмотрены международные документы и стандарты по обеспечению бюджетной прозрачности. Проанализированы лучшие практики местного самоуправления в сфере прозрачности и привлечения общественности к бюджетному процессу, определены их преимущества и недостатки. Предложены направления совершенствования привлечения граждан к бюджетному процессу.
Ключевые слова: прозрачность бюджета, государственный бюджет, местный бюджет, бюджетный процесс, привлечение общественности.

Lyvdar M.V., Yaroshevych N.B., Kondrat I.U. TRANSPARENCY OF THE BUDGET AND PUBLIC INVOLVEMENT
IN THE BUDGET PROCESS AT THE LOCAL LEVEL

The international documents and standards for budget transparency are considered. The best practices of local self-government in the area of transparency and public involvement in the budget process are analyzed, their advantages and disadvantages are determined. Areas of improvement of attraction of citizens to the budget process are offered.
Key words: transparency of the budget, state budget, local budget, budget process, public involvement.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-83

Завантажити статтю (pdf)