ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Котковський В.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи, та страхування
Криворізького економічного інституту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

Стаття розкриває оцінку загальної готовності банків до сприйняття інновацій через інноваційний потенціал. Наведено авторську пропозицію щодо складників інноваційного потенціалу банківських установ, щоключає вимоги до основних потенціалоутворюючих чинників інноваційного потенціалу банків. Окреслено доцільність залучення інноваційних елементів з використанням маркетингових основ.
Ключові слова: банківські інновації, ресурси банків, інноваційний потенціал банку, глобалізація.

Котковский В.С. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКОВ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Статья раскрывает оценку общей готовности банков к восприятию инноваций через инновационный потенциал. Приведено авторское предложение относительно составляющих инновационного потенциала банковских учреждений, которое включает требования к основным потенциалосоздающим факторам инновационного потенциала банков. Определена целесообразность привлечения инновационных элементов с использованием маркетинговых основ.
Ключевые слова: банковские инновации, ресурсы банков, инновационный потенциал банка, глобализация.

Kotkovskyy V.S. DETERMINATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF BANKS OF UKRAINE IN GLOBALIZATION CONDITIONS
The article reveals an assessment of the general readiness of banks to perceive innovations through innovation potential. The author's proposal concerning the components of the innovative potential of banking institutions is presented. Includes requirements for the main potential-generating factors of innovative potential of banks. The expediency of attraction of innovative elements with the use of marketing bases is outlined.
Key words: banking innovations, bank resources, bank's innovative potential, globalization.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-81

Завантажити статтю (pdf)