ІНФОРМАЦІЙНА ПРОЗОРІСТЬ КОМПАНІЇ – СКЛАДНИК МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Іоргачова М.І.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку
Одеського національного економічного університету

У статті розглянуто інформаційну прозорість компанії як важливий складник моделі корпоративного управління. Відзначено, що важливість цього складника приводить до пошуку напрямів щодо підвищення його рівня, оскільки саме завдяки підвищенню рівня інформаційної прозорості компаній стане можливим подальше становлення якісної моделі корпоративного управління в Україні. У статті запропоновано напрям щодо підвищення інформаційної прозорості компаній завдяки впровадженню електронного корпоративного управління. Висловлюється думка, що застосування цього напряму щодо підвищення рівня інформаційної прозорості вітчизняних компаній приведе до становлення якісної моделі корпоративного управління, підвищення інвестиційної привабливості українських компаній та збільшення їх вартості.
Ключові слова: інформаційна прозорість, модель корпоративного управління, складник, компанія, електронне корпоративне управління, інвестиційна привабливість.

Иоргачева М.И. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ КОМПАНИИ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассмотрена информационная прозрачность компании как важная составляющая модели корпоративного управления. Отмечено, что важность этой составляющей приводит к поиску направлений по повышению ее уровня, поскольку именно благодаря повышению уровня информационной прозрачности компаний станет возможным создание качественной модели корпоративного управления в Украине. В статье предложено направление по повышению информационной прозрачности компаний благодаря внедрению электронного корпоративного управления. Высказывается мнение, что применение этого направления по повышению уровня информационной прозрачности украинских компаний приведет к формированию качественной модели корпоративного управления, повышению инвестиционной привлекательности украинских компаний и увеличению их стоимости.
Ключевые слова: информационная прозрачность, модель корпоративного управления, составляющая, компания, электронное корпоративное управление, инвестиционная привлекательность.

Iorgachova M.I. INFORMATION TRANSPARENCY OF THE COMPANY IS AN INTEGRAL PART OF THE CORPORATE GOVERNANCE MODEL
The article considers the information transparency of the company as an important component of the corporate governance model. It is noted that the importance of this component leads to the search for directions to improve its level, because it will be thanks to the increased level of information transparency of companies that it will be possible to create a high-quality model of corporate governance in Ukraine. The article proposes a direction for increasing information transparency of companies through the introduction of electronic corporate governance. Expressed the opinion that the application of this direction for increasing the level of information transparency of Ukrainian companies will lead to the formation of a quality model of corporate governance, to increase the investment attractiveness of Ukrainian companies and increase their value.
Key words: information transparency, corporate governance model, component, company, electronic corporate governance, investment attractiveness.

DOI:  10.32782/2524-0072/2018-17-80

Завантажити статтю (pdf)