ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ІЗ РОЗВИНУТОЮ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Гарбар Ж.В.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Переяслав-Хмельницького державного університету імені Григорія Сковороди
Кондукоцова Н.В.
cтарший викладач кафедри менеджменту
Інституту економіки та менеджменту
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

У статті досліджено основні особливості формування фінансової політики в країнах із розвинутою та трансформаційною економікою. Визначено механізми фінансового регулювання економічного зростання в умовах інституційної модернізації економіки. Охарактеризовано інструменти забезпечення сталого розвитку засобами фінансової політики. Розвинуто методологічні засади імплементації зарубіжного досвіду для вдосконалення вітчизняної фінансової системи.
Ключові слова: фінансова політика, фінансова система, фінансові ресурси, фінансовий механізм, трансформаційна економіка, економічний розвиток.

Гарбар Ж.В., Кондукоцова Н.В. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ
С РАЗВИТОЙ И ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКОЙ

В статье исследованы основные особенности формирования финансовой политики в странах с развитой и трансформационной экономикой. Определены механизмы финансового регулирования экономического роста в условиях институциональной модернизации экономики. Охарактеризованы инструменты обеспечения устойчивого развития средствами финансовой политики. Развиты методологические основы имплементации зарубежного опыта для усовершенствования отечественной финансовой системы.
Ключевые слова: финансовая политика, финансовая система, финансовые ресурсы, финансовый механизм, трансформационная экономика, экономическое развитие.

Garbar J.V., Kondukotsova N.V. FOREIGN EXPERIENCE OF FINANCIAL POLICY FORMATION IN ADVANCED AND TRANSFORMATION ECONOMY
In the article the main features of financial policy formation in advanced and transformation economy are explored. The mechanisms of financial regulation of economic growth in the conditions of institutional modernization economy are determined. The instruments of ensuring sustainable development by means of financial policy are characterized. The methodological principles of implementation foreign experience to improve the domestic financial system are developed.
Keywords: financial policy, financial system, financial resources, financial mechanism, transformation economy, economic development.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-77

Завантажити статтю (pdf)