ПРОГРЕСИВНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК СПРАВЕДЛИВИЙ РЕГУЛЯТОР
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Букреєва Д.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічного аналізу і фінансів
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
Сітковська В.І.
студентка факультету менеджменту
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

У статті здійснено SWOT-аналіз запровадження прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, який базується на проведеному опитуванні фізичних осіб-платників податку. На цій основі змодельовано оптимальну шкалу прогресивного оподаткування податку з доходів фізичних осіб та обґрунтовано, що для забезпечення його справедливості як регулятора соціально-економічного розвитку країни та підвищення надходжень до бюджету доцільно застосовувати лінійну модель зі збільшенням суми зібраних податків на 10% зі ставкою 15% для груп населення з найменшим доходом.
Ключові слова: прогресивне оподаткування, податок із доходів фізичних осіб, оптимальна шкала прогресивного оподаткування, SWOT-аналіз.

Букреева Д.С., Ситковская В.И. ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
КАК СПРАВЕДЛИВЫЙ РЕГУЛЯТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

В статье осуществлен SWOT-анализ введения прогрессивного налогообложения доходов физических лиц в Украине, основанный на проведенном опросе физических лиц-налогоплательщиков. На этой основе была смоделирована оптимальная шкала прогрессивного налогообложения налога с доходов физических лиц и обосновано, что для обеспечения его справедливости как регулятора социально-экономического развития страны и повышения поступлений в бюджет целесообразно применять линейную модель с увеличением суммы собранных налогов на 10% по ставке 15% для групп населения с наименьшим доходом.
Ключевые слова: прогрессивное налогообложение, налог с доходов физических лиц, оптимальная шкала прогрессивного налогообложения, SWOT-анализ.

Bukreieva D.S., Sitkovs’ka V.I. PROGRESSIVE TAXATION OF PERSONAL INCOME AS A FAIR REGULATOR
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

The article carried out SWOT-analysis of the introduction of progressive taxation of personal income in Ukraine, based on a survey of individuals-taxpayers. On this basis, the optimal scale of progressive taxation of personal income tax was modeled and it is justified that in order to ensure its fairness as a regulator of the country's social and economic development and increase in budget revenues, it is expedient to apply a linear model with an increase in the amount of collected taxes by 10% rate of 15% for the groups with the lowest income.
Key words: progressive taxation, personal income tax, optimal scale of progressive taxation, SWOT-analysis.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-74

Завантажити статтю (pdf)