ПРОБЛЕМАТИКА БЕЗРОБІТТЯ У ГЛОБАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ

Сардак С.Е.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри економіки та управління національним господарством
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Бєліч Ю.С.
магістрант
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Статтю присвячено дослідженню глобальної та національної проблематики безробіття. Висвітлено чинники та тенденції безробіття у світовій економіці. Визначено сучасний стан та основні проблеми, які формують рівень безробіття в Україні. Запропоновано заходи щодо зменшення рівня безробіття та оптимізації структури зайнятості.
Ключові слова: чинники, тенденції, зайнятість, безробіття, ринок праці, заробітна плата.

Сардак С.Э., Белич Ю.С. ПРОБЛЕМАТИКА БЕЗРАБОТИЦЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ
Статья посвящена исследованию глобальной и национальной проблематики безработицы. Освещены факторы и тенденции безработицы в мировой экономике. Определено современное состояние и основные проблемы, которые формируют уровень безработицы в Украине. Предложены мероприятия по уменьшению уровня безработицы и оптимизации структуры занятости.
Ключевые слова: факторы, тенденции, занятость, безработица, рынок труда, заработная плата.

Sardak S.E., Bielich Y.S. THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN NATIONAL AND GLOBAL MEASUREMENTS
The article is devoted to the study of the global and national problems of unemployment. The factors and trends of unemployment in the world economy are highlighted. The current state and the main problems that form the level of unemployment in Ukraine are determined. Proposed measures to reduce unemployment and optimize the structure of employment.
Keywords: factors, trends, employment, unemployment, labor market, wages.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-72

Завантажити статтю (pdf)